۱۳۹۷ سه شنبه ۱ خرداد
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو اصلیمنو اصلی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره صندوق</span>درباره صندوق
درباره سازمان
سیاستهای کلی سازمان
عملکرد
هیأت مدیره
نمودار سازمانی و مدیران
قانون چگونگی اداره صندوق
همکاری های بین‌المللی
نیازهای پژوهشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات</span>خدمات
Collapse بیمه نامه هابیمه نامه ها
Collapse بیمه نامه کوتاه مدتبیمه نامه کوتاه مدت
بیمه نامه خاص صادرات
بیمه نامه کل گردش صادرات
بیمه نامه بلااثر شدن قرارداد صادراتی
ضمانتنامه اعتبار خریدار
بیمه نامه تضمین مطالبات بانک بابت اعتبارات اسنادی دیداری
بیمه نامه پوشش خرید دین اسناد صادراتی
بیمه نامه خاص صدور خدمات فنی مهندسی
نمونه قرارداد صادراتی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بیمه نامه میان و بلند مدت</span>بیمه نامه میان و بلند مدت
بیمه نامه سرمایه گذاری
بیمه نامه (ضمانت نامه) اعتبار خریدار
بیمه نامه خاص صدور خدمات فنی و مهندسی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">روند صدور بیمه نامه ها</span>روند صدور بیمه نامه ها
روند صدور بیمه نامه خاص صادرات و پرداخت خسارت
روند صدور بیمه نامه کل گردش صادرات و پرداخت خسارت
روند صدور بیمه نامه صدور خدمات فنی و مهندسی و پرداخت خسارت
روند صدور بیمه نامه سرمایه گذاری و پرداخت خسارت
روند صدور بیمه نامه بلا اثر شدن قرارداد صادراتی
روند صدور بیمه نامه خرید دین اسناد صادراتی
روند صدور بیمه نامه تضمین مطالبات بانک بابت اعتبارات اسنادی دیداری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ضمانت نامه ها</span>ضمانت نامه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ضمانت‌نامه‌های اعتباری</span>ضمانت‌نامه‌های اعتباری
اعتبار بانکی ( ریالی و ارزی)
اعتبار تولیدی ( ریالی و ارزی)
ضمانت‌نامه‌های بانکی
روند صدور ضمانت نامه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ریسک</span>ریسک
مدیریت ریسک
کشورهای تحت پوشش
بارومتر ریسک کشورها
دفاتر کارگزاری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرم های درخواست</span>فرم های درخواست
اعتبار سنجی از خریدار خارجی
صدور بیمه نامه کوتاه مدت
صدور بیمه نامه کل گردش صادرات
صدور بیمه نامه سرمایه گذاری
صدور ضمانت نامه اعتباری بانکی برای اشخاص حقوقی
صدور ضمانت نامه اعتباری بانکی برای اشخاص حقیقی
صدور ضمانت نامه اعتباری تولیدی برای اشخاص حقوقی
صدور ضمانت نامه اعتباری تولیدی برای اشخاص حقیقی
صدور ضمانت نامه بانکی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اعتبارسنجی</span>اعتبارسنجی
اعتبارسنجی خریداران خارجی
اعتبارسنجی شرکت های داخلی
اعتبارسنجی بانک ها و نهادهای دولتی
سئوالات متداول
شناسنامه خدمات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات الکترونیک </span>خدمات الکترونیک
سامانه اصالت ضمانت نامه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">محاسبه گرهای حق بیمه کوتاه مدت</span>محاسبه گرهای حق بیمه کوتاه مدت
محاسبه گر حق بیمه خاص صادرات
محاسبه گر حق بیمه کل گردش صادرات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">محاسبه گرهای حق بیمه میان و بلند مدت</span>محاسبه گرهای حق بیمه میان و بلند مدت
محاسبه گر حق بیمه سرمایه گذاری
محاسبه گر حق بیمه اعتبار خریدار
محاسبه گر حق بیمه خاص خدمات فنی و مهندسی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گزارشات</span>گزارشات
گزارشات سالیانه
گزارشات تحلیلی و خبری
گزارشات ریسک کشوری
اخبار
ارتباط با ماکلیه حقوق نزد صندوق ضمانت صادرات ایران محفوظ می باشد.
Powered by DorsaPortal