۱۴۰۱ يکشنبه ۹ بهمن
با بررسی آمار گمرک در 9 ماهه اول سال جاری مشخص شد؛ افزایش چشمگیر صادرات ایران به کشورهای منطقه

براساس آمارهای گمرک در 9 ماهه نخست سال جاری صادرات ایران به کشورهای منطقه به 62 میلیون و 75 هزار تن به ارزش 25 میلیارد و 130 میلیون دلار رسیده است.

به گزارش روابط عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران به نقل از شاتا با روی کار آمدن دولت سیزدهم توسعه دیپلماسی اقتصادی و افزایش تجارت با کشورهای همسایه در دستور کار قرار گرفت به طوری که آمارها حاکی از آن است که تراز تجاری ایران با بسیاری از این کشورها افزایش مثبتی را تجربه کرده است و شاهد افزایش ارزآوری از این طریق هستیم.

به طوری که آمارهای گمرک در 9 ماهه نخست سال جاری نشان می دهد صادرات ایران به کشورهای منطقه به 62 میلیون و 75 هزار تن به ارزش 25 میلیارد و 130 میلیون دلار رسیده، این در حالی است که در سال گذشته در همین بازه زمانی صادرات کالاهای ایرانی به این کشورها 58 میلیون و 693 هزار تن به ارزش 19 میلیارد و 312 میلیون دلار بود که این میزان گویا آن است که صادرات به 17 کشور همسایه به لحاظ ارزشی با رشد 30 درصدی و به لحاظ وزنی با رشد 6 درصدی روبرو بوده است.

آمارهای گمرک در 9 ماهه نخست سال جاری گویا آن است که طی این مدت 23 میلیون و 496 هزار تن کالا به ارزش 8 میلیارد و 631 میلیون دلار به عراق صادر شده، این در حالی است که در همین بازه زمانی در سال گذشته ارزش صادرات ایران به عراق به 6 میلیارد و 938 میلیون دلار رسیده بود؛ بنابراین می توان گفت صادرات کالاهای ایرانی به عراق به لحاظ ارزشی با رشد 24 درصدی مواجه بوده است.

همچنین صادرات کالاهای ایرانی به ترکیه طی 9 ماه نخست سال جاری به 12 میلیون و 673 هزار تن به ارزش 6 میلیارد و 411 میلیون دلار رسیده، این در حالی است که در سال گذشته در همین بازه زمانی 11 میلیون و 816 هزار تن کالا به ارزش 4 میلیارد و 246 میلیون دلار به این کشور صادر شده بود؛ بنابراین می توان گفت صادرات کالاهای ایرانی به ترکیه به لحاظ ارزشی با رشد 51 درصدی و به لحاظ وزنی با رشد 7 درصدی مواجه شده است.

صادرات کالاهای امارات متحده عربی نیز طی 9 ماه نخست سال جاری به 8 میلیون و 831 هزار تن به ارزش 4 میلیارد و 600 میلیون دلار رسیده، این در حالی است که در سال گذشته در همین بازه زمانی 8 میلیون و 264 هزار تن کالا به ارزش 3 میلیارد و 367 میلیون دلار به این کشور صادر شده بود؛ بنابراین می توان گفت صادرات کالاهای ایرانی به امارات متحده عربی به لحاظ ارزشی با رشد 37 درصدی و به لحاظ وزنی با رشد 7 درصدی مواجه شده است.

صادرات کالاهای ایرانی به افغانستان طی 9 ماه نخست سال جاری به 2 میلیون و 596 هزار تن به ارزش یک میلیارد و 251 میلیون دلار رسیده است.

صادرات کالاهای ایرانی به پاکستان نیز طی 9 ماه نخست سال جاری به 2 میلیون و 543 هزار تن به ارزش یک میلیارد و 47 میلیون دلار رسیده، این در حالی است که در سال گذشته در همین بازه زمانی 2 میلیون و 254 هزار تن کالا به ارزش 945 میلیون دلار به این کشور صادر شده بود؛ بنابراین می توان گفت صادرات کالاهای ایرانی به پاکستان به لحاظ ارزشی با رشد 11 درصدی و به لحاظ وزنی با رشد 13 درصدی مواجه شده است.

صادرات کالاهای ایرانی به عمان نیز طی 9 ماه نخست سال جاری به 2 میلیون و518 هزار تن به ارزش 869 میلیون دلار رسیده، این در حالی است که در سال گذشته در همین بازه زمانی یک میلیون و 566 هزار تن کالا به ارزش 492 میلیون دلار به این کشور صادر شده بود؛ بنابراین می توان گفت صادرات کالاهای ایرانی به عمان به لحاظ ارزشی با رشد 77 درصدی و به لحاظ وزنی با رشد 61 درصدی مواجه شده است.

صادرات کالاهای ایرانی به روسیه طی 9 ماه نخست سال جاری به یک میلیون و 75 هزار تن به ارزش 563 میلیون دلار رسیده، این در حالی است که در سال گذشته در همین بازه زمانی 852 هزار تن کالا به ارزش 445 میلیون دلار به این کشور صادر شده بود؛ بنابراین می توان گفت صادرات کالاهای ایرانی به روسیه به لحاظ ارزشی با رشد 27 درصدی و به لحاظ وزنی با رشد 26 درصدی مواجه شده است.

صادرات کالاهای آذربایجان طی 9 ماه نخست سال جاری به 586 هزار تن به ارزش 376 میلیون دلار رسیده، این در حالی است که در سال گذشته 306 میلیون دلار کالا به این کشور صادر شده بود؛ بنابراین می توان گفت صادرات کالاهای ایرانی به آذربایجان به لحاظ ارزشی با رشد 23 درصدی مواجه شده است

صادرات کالاهای ایرانی به ارمنستان نیز طی 9 ماه نخست سال جاری به 984 هزار تن به ارزش 351 میلیون دلار رسیده، این در حالی است که در سال گذشته در همین بازه زمانی 869 هزار تن کالا به ارزش 244 میلیون دلار به این کشور صادر شده بود؛ بنابراین می توان گفت صادرات کالاهای ایرانی به ارمنستان به لحاظ ارزشی با رشد 44 درصدی و به لحاظ وزنی با رشد 13 درصدی مواجه شده است.

صادرات کالاهای ایرانی به ترکمنستان نیز طی 9 ماه نخست سال جاری به یک میلیون و 35 هزار تن به ارزش 350 میلیون دلار رسیده، این در حالی است که در سال گذشته در همین بازه زمانی یک میلیون و 42 هزار تن کالا به ارزش 250 میلیون دلار به ترکمنستان به لحاظ ارزشی با رشد 40 درصدی مواجه شده است.

صادرات کالاهای ایرانی به سوریه نیز طی 9 ماه نخست سال جاری به 123 هزار تن به ارزش 184 میلیون دلار رسیده، این در حالی است که در سال گذشته در همین بازه زمانی 104 هزار تن کالا به ارزش 165 میلیون دلار به این کشور صادر شده بود؛ بنابراین می توان گفت صادرات کالاهای ایرانی به سوریه به لحاظ ارزشی با رشد 12 درصدی و به لحاظ وزنی با رشد 18 درصدی مواجه شده است.

صادرات کالاهای ایرانی به کویت نیز طی 9 ماه نخست سال جاری به 4 میلیون و 365 هزار تن به ارزش 165 میلیون دلار رسیده، این در حالی است که در سال گذشته در همین بازه زمانی 2 میلیون و 543 هزار تن کالا به ارزش 114 میلیون دلار به این کشور صادر شده بود؛ بنابراین می توان گفت صادرات کالاهای ایرانی به کویت به لحاظ ارزشی با رشد 45 درصدی و به لحاظ وزنی با رشد 75 درصدی مواجه شده است.

صادرات کالاهای ایرانی به قزاقستان نیز طی 9 ماه نخست سال جاری به 392 هزار تن به ارزش 140 میلیون دلار رسیده، این در حالی است که در سال گذشته در همین بازه زمانی 381 هزار تن کالا به ارزش 139 میلیون دلار به این کشور صادر شده بود؛ بنابراین می توان گفت صادرات کالاهای ایرانی به قزاقستان به لحاظ ارزشی با رشد 1 درصدی و به لحاظ وزنی با رشد 3 درصدی مواجه شده است.

صادرات کالاهای ایرانی به قطر نیز طی 9 ماه نخست سال جاری به 783 هزار تن به ارزش 104 میلیون دلار رسیده است.

همچنین صادرات کالاهای ایرانی به قرقیزستان طی 9 ماه نخست سال جاری به 44 هزار تن به ارزش 56 میلیون دلار رسیده، این در حالی است که در سال گذشته در همین بازه زمانی 35 هزار تن کالا به این کشور صادر شده بود؛ بنابراین می توان گفت صادرات کالاهای ایرانی به قرقیزستان به لحاظ وزنی با رشد 25 درصدی مواجه شده است.

صادرات کالاهای ایرانی به لبنان نیز طی 9 ماه نخست سال جاری به 14 هزار تن به ارزش 20 میلیون دلار رسیده است،

از طرف دیگر صادرات کالاهای ایرانی به بلاروس نیز طی 9 ماه نخست سال جاری به 17 هزار تن به ارزش 12 میلیون دلار رسیده، این در حالی است که در سال گذشته در همین بازه زمانی تنها 8 هزار تن کالا به این کشور صادر شده بود؛ بنابراین می توان گفت صادرات کالاهای ایرانی به بلاروس به لحاظ وزنی با رشد 130 درصدی مواجه شده است.
تاریخ:
1401/11/04
تعداد بازدید:
54
منبع:
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
تماس با ما
تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان شانزدهم غربی، شماره 5
تلفن: (6 خط) 88733370-021
فکس: 88733376-021
ایمیل: Info@egfi.org
ساعات و روزهای کاری: ساعت 7:30 الی 16:00 روزهای شنبه الی چهارشنبه  
اشتراک خبرنامه
اطلاعات شما محرمانه خواهد ماند.
logo-samandehi
کلیه حقوق نزد صندوق ضمانت صادرات ایران محفوظ می باشد.
Powered by DorsaPortal