تفاهم نامه های منعقده با بانک ها و سازمان ها

 
تاريخ انقضاء تاريخ امضاء بانک ها و سازمان ها 
1402/07/07 1398/07/07 سازمان اقتصادي رضوي
1402/07/21 1398/07/21 گروه صنعتي ايران خودرو
1402/07/22 1399/07/22 مركز آموزش بازرگاني
1402/03/24 1401/03/24 اتاق مشترك بازرگاني صنايع و معادن و كشاورزي ايران و عمان
1402/05/27 1401/05/27 مركز دايم صادرات و سرمايه گذاري شيرال
1403/06/14 1401/06/14 استانداري استان مازندران
1403/07/10 1401/07/10 سنديكاي صنعت برق ايران
1403/07/12 1401/07/12 بانک توسعه تعاون
1404/03/24 1402/03/24 بانک ملی ایران