اعلام خسارت توسط صادركننده (يا ذينفع)
تشكيل پرونده، مكاتبه و مذاكره با متعهد خارجی/مراجع داخلي و خارجي ذيربط
بررسی فرايند احراز خسارت در صورت عدم تمديد يا تسويه
تهيه گزارش خسارت
طرح در كميته فني و اعتباری صندوق
ابلاغ مصوبه كميته
دستور پرداخت خسارت به امور مالی