فرآیند صدور بیمه نامه کل گردش صادرات


 
درخواست بیمه نامه از سوی صادرکننده
دریافت مدارک مورد نیاز از صادرکننده جهت تشکیل پرونده
طرح و تصویب بیمه نامه در هیات مدیره / کمیته فنی
دریافت هزینه صدور بیمه نامه از متقاضی
صدور بیمه نامه به نفع متقاضی
ارائه اظهارنامه های ماهیانه در مورد صادرات انجام شده
و پرداخت حق بیمه مربوطه توسط بیمه گذار(صادرکننده)
اعلام خسارت احتمالی به صندوق از سوی بیمه گذار
پرداخت خسارت به ذینفع بیمه نامه
(صادرکننده ) پس از طی شدن زمان انتظار
واگذاری حقوق صادرکننده به صندوق
پیگیری صندوق جهت بازیافت خسارت