هیأت مدیره و معاونین

مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره

آقای سید امیر برهانی نائینی۸۸۷۳۸۶۱۱-12Manager@egfi.org

عضو هیأت مدیره

آقای حمید شریفی کیا۸۸۷۳۸۶۳۳Sharifikia@egfi.org

عضو هیأت مدیره

آقای علی مرتضی بیرنگ۸۸۷۳۸۶۳۴Birang@egfi.org

عضو هیأت مدیره

آقای محمدعلی بحرینی ۸۸۷۳۸۶۳۳Bahreini@egfi.org

عضو هیأت مدیره

-info@egfi.org

معاونت اقتصادی

آقای مجید آقازاده۸۸۷۳۳۳۷۰Aghazadeh@egfi.org

معاونت حقوقی، توسعه مدیریت و منابع

آقای یحیی کیخا۸۸۷۳۳۳۷۰Kaykha@egfi.org

معاونت فنی

آقای سید مهدی یوسفی نژاد۸۸۷۳۳۳۷۰ Yousefinejad@egfi.org