اولویت های پژوهشی صندوق ضمانت صادرات ایراناولویتهای پژوهشی همه ساله براساس نیازهای صندوق تعیین و پس از تایید شورای پژوهشی صندوق و مدیریت ارشد در سامانه قرار خواهد گرفت. اطلاعات مندرج، مرتباً به روز رسانی شده و شامل اولویتهایی است که هنوز قراردادی درخصوص آنان منعقد نشده است درخصوص اولویتهای پژوهشی، توجه به نکات زیر ضروری است:

1.  اطلاعات مربوط، مرتباً به روز‌رسانی شده و شامل اولویتهایی است که هنوز قراردادی در خصوص آن منعقد نشده است.

2.   براساس بند (د) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور و آیین‌نامه اجرایی آن، هزینه‌کرد بودجه پژوهشی صرفاً در خصوص یکی از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و جهاد دانشگاهی و ... حسب دستورالعملهای  اجرایی قانون برنامه ششم توسعه و قوانین بودجه سنواتی تخصیص می یابد.

3.   دانشجویان تحصیلات تکمیلی، دانشگاهها و موسسات واجد شرایط پژوهشی که مایل به انجام پژوهش می‌باشند. می بایست طرح‌نامه مربوط به اولویت منتخب خود را با نامه رسمی و با توشیح رییس و یا معاون پژوهشی دانشکده/ موسسه و ... خطاب به رییس محترم هیات مدیره و مدیرعامل صندوق ارسال نمایند.

دانشگاهها و موسسات پژوهشی (اشخاص حقیقی مجاز به انقعاد قرارداد نمی باشند) درصورت آمادگی جهت انجام پژوهش، می توانند باشماره تلفن ۸۸۷۳۹۲۶۹ ( مدیریت اطلاعات و برنامه ریزی- جناب آقای ترکی) جهت هماهنگی در خصوص ارسال طرحنامه پیشنهادی تماس حاصل نمایند.

محورهای پژوهشی:

1.    ارائه الگو (مدل) و پیاده سازی، در جهت افزایش سودآوری و کاهش زیان صندوق ضمانت صادرات در جهت حمایت های صادراتی و بین المللی 
2.    ارائه الگو (مدل) و پیاده سازی اولویت های بازار با طراحی محصولات صندوق ضمانت صادرات متناسب با فعالیت صندوق از طریق هوش مصنوعی (AI)  و داده کاوی 
3.    طراحی و پیاده سازی فرآیندهای  صندوق ضمانت صادرات در راستای دیجیتال کردن 
4.    طراحی و پیاده سازی مدل اعتبارسنجی در حوزه صدور بیمه نامه با استفاده از هوش مصنوعی(AI) 
5.    مدل اعتبار سنجی در حوزه صدور ضمانت نامه با استفاده از هوش مصنوعی(AI) 
6.    ارائه الگو (مدل ) در جهت پیاده سازی، محاسبه،ذخیره و نحوه جبران خسارت با در نظر گرفتن اصول و استاندارد های حسابداری با روش هوش مصنوعی(AI) 
7.    ارائه مدل در جهت پیشگیری از پرداخت خسارت 
8.    شناسایی و ارائه مدل مناسب معماری سازمانی صندوق ضمانت صادرات ایران 

آیین نامه حمایت از پایان‌نامه های تحصیلات‌تکمیلی و پروژه‌های پسادکتری مرتبط با ماموریتهای صندوق- برای دریافت فایل آیین نامه لطفا کلیک کنید.